Scott M. Karson: NYSBA Supports Emergency Remote Bar Exam